fbpx

Terma & Syarat

Pautan

Nasi Lemak TC boleh menyediakan pautan kepada laman web yang lain. Laman-laman web tersebut dimiliki dan dikendalikan oleh pihak ketiga dan oleh itu, Nasi Lemak TC tidak mempunyai kawalan ke atas laman dan sumber tersebut. Anda mengakui dan bersetuju bahawa Nasi Lemak TC tidak bertanggungjawab terhadap laman dan sumber luar tersebut dan tidak menyokong serta tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kandungan, iklan, produk atau bahan-bahan lain yang disediakan di laman dan sumber tersebut. Anda seterusnya mengakui dan bersetuju bahawa Nasi Lemak TC tidak bertanggungjawab, secara langsung atau tidak langsung, terhadap sebarang kerosakan atau kerugian yang disebabkan oleh atau dipercayai sebagai sebabnya atau dikaitkan dengan penggunaan atau pergantungan ke atas kandungan, barangan atau perkhidmatan yang disediakan di atau menerusi laman atau sumber tersebut.

 

Penamatan

Nasi Lemak TC boleh menamatkan akses anda ke mana-mana bahagian perkhidmatan atau seluruh perkhidmatan dan mana-mana perkhidmatan yang berkaitan pada bila-bila masa, dengan sebab atau tanpa sebab, dengan notis atau tanpa notis, dan berkuatkuasa serta-merta. Nasi Lemak TC boleh juga menamatkan atau menggantung akaun anda yang tidak aktif, iaitu, didefinisikan sebagai kegagalan untuk menggunakan perkhidmatan laman web menerusi akaun tersebut bagi suatu tempoh tertentu. Anda bersetuju bahawa Nasi Lemak TC tidak bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga di atas penamatan akses kepada perkhidmatan tersebut.

 

Perubahan kepada Terma-terma dan Syarat-syarat Perkhidmatan

Nasi Lemak TC mempunyai hak untuk membuat perubahan, pengubahsuaian, pembatalan atau penambahan kepada terma-terma dan syarat-syarat ini pada bila-bila masa sama ada dengan atau tanpa memberi notis terlebih dahulu. Walau bagaimanapun, dalam keadaan kecemasan atau demi menjaga keselamatan laman web atau dalam keadaan di luar kawalan, di mana Nasi Lemak TC mendapati perlunya untuk mengubah, mengubahsuai, membatal atau menambah syarat-syarat ini, ia akan berbuat demikian tanpa notis terdahulu kepada anda. Adalah dipersetujui bahawa anda akan mengakses dan meneliti terma-terma dan syarat-syarat ini dari semasa ke semasa untuk mengetahui sebarang perubahan, pengubahsuaian, pembatalan atau penambahan yang terkini. Anda selanjutnya bersetuju dan menerima bahawa akses secara berterusan dan penggunaan terma-terma dan syarat-syarat (yang diubah atau diubahsuai dari semasa ke semasa) akan dianggap sebagai penerimaan anda terhadap sebarang perubahan, pengubahsuaian, pembatalan atau penambahan kepada terma-terma dan syarat-syarat ini.

 

Pengubahsuaian kepada Perkhidmatan

Nasi Lemak TC mempunyai hak untuk mengubahsuai atau menamatkan perkhidmatan (atau sebahagian daripada perkhidmatan) sama ada secara sementara atau tetap pada bila-bila masa dengan notis atau tanpa notis. Anda bersetuju bahawa Nasi Lemak TC tidak bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga di atas sebarang pengubahsuaian, penggantungan atau penamatan perkhidmatannya.

 

Umum

Terma-terma dan syarat-syarat ini hendaklah dibaca bersama dengan Dasar Privasi, Dasar Keselamatan termasuk Keselamatan “Online” dan lain-lain syarat-syarat sama ada secara khusus atau standard. Sekiranya ada antara Dasar Privasi, Dasar Keselamatan termasuk Keselamatan “Online” dan lain-lain syarat-syarat sama ada secara khusus atau standard yang tidak konsisten atau percanggahan di antara terma-terma dan syarat-syarat ini, anda bersetuju bahawa Nasi Lemak TC berkuasa menerimapakai terma-terma dan syarat-syarat sama ada secara khusus atau standard mengikut kehendak Nasi Lemak TC.

Sekiranya mana-mana peruntukan terma-terma atau syarat-syarat ini menyalahi undang-undang atau tidak sah di sisi undang-undang atau peraturan-peraturan sekarang atau yang akan datang, peruntukan tersebut akan diasingkan dan syarat-syarat ini akan ditafsirkan seolah-olah peruntukan yang tidak sah itu tidak wujud dan syarat-syarat ini bersama-sama peruntukan lain akan berkuatkuasa sepenuhnya tanpa dijejaskan oleh peruntukan yang menyalahi undang-undang atau yang tidak sah.

 

Dilarang Digunakan.

Menggunakan mana-mana perkhidmatan Nasi Lemak TC untuk menghantar sebarang spekulasi jahat adalah dilarang dan boleh dikenakan tindakan undang-undang.

 

PENAFIAN

Pihak Nasi Lemak TC tidak mempunyai sebarang hubungan niaga dan hak milik dari Nasi Lemak TC mahupun dari laman rasmi syarikat berkenaan.

Walaupun kami berusaha untuk memelihara privasi pengguna, kami mungkin perlu untuk mendedahkan maklumat peribadi apabila dikehendaki oleh undang-undang di mana kita mempunyai kepercayaan agama yang baik bahawa tindakan sedemikian adalah perlu untuk mematuhi prosiding kehakiman semasa, perintah mahkamah atau proses undang-undang disampaikan kepadalaman web kami.

Pihak Nasi Lemak TC merupakan penyedia makanan, perkhidmatan dan kami TIDAK akan terlibat mahupun dikenakan tindakan mahkamah dengan mana-mana skim dan perniagaan pelanggan kami yang menyalahi undang-undang.

©2019 All Rights Reserved. NLTC - Produk bumiputera - Nasi Lemak TC